Biza-minister spreekt Beijing +25 High Level Meeting virtueel toe

Biza-minister spreekt Beijing +25 High Level Meeting virtueel toe

02-10-2020

Minister Somohardjo heeft in zijn toespraak aangehaald dat er in de afgelopen vijfentwintig jaar op vele gebieden, op nationaal niveau, aanzienlijke vooruitgang is geboekt, waaronder de aanname en uitvoering van wetgevende en beleidsmaatregelen voor vrouwen, kinderen en jongeren.

De totstandkoming van een Gender Visie Beleidsdocument 2021-2035 middels een participatorisch proces werd eveneens benadrukt. Dit plan zorgt voor een integrale aanpak en betere afstemming van de nationale ontwikkelingsdoelen en de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

De minister is tijdens zijn toespraak ook ingegaan op de COVID- 19 pandemie die de noodzaak van het ontwikkelen en uitvoeren van gender gevoelig beleid op alle niveaus zichtbaar heeft gemaakt. Dit is ook een belangrijjke voorwaarde voor het bereiken van de SDG’s tegen 2030.

De COVID-19 pandemie heeft de financiële positie van de overheid, individuele huishoudens en bedrijven verder onder druk gezet, met als risico dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen groter kan worden. Het is daarom ook van belang dat zowel mannen als vrouwen betrokken worden bij de herstelwerkzaamheden van deze pandemie.

In de strijd voor gendergelijkheid en het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes kampt Suriname met uitdagingen zoals de economische terugval, armoede en ongelijkheden in de toegang tot diensten, die een impact hebben op het vermogen van (overheids) instellingen om adequaat te reageren op genderkwesties.

Desalniettemin zal de Surinaamse regering zich blijven inzetten voor de bevordering van gendergelijkheid en zal de hoogste prioriteit worden gegeven aan het aanpakken van de financiële en economische crisis, inclusief de impact hiervan op vrouwen en meisjes.

Tot slot gaf minister Somohardjo aan uit te kijken naar voortdurende samenwerking met de Verenigde Naties en andere partners, en is ervan overtuigd dat het investeren in vrouwen en meisjes investeren in ontwikkeling is.